بازدید: 39
کد: KB-SV-PC-FA-26
زمان انتشار: یکشنبه 22 مهر 1397

تغییر مسیر HTTP به HTTPS به طور خودکار

در صورتی که وب سایت دارای SSL باشد، میتوانید با استفاده از کد های Rewrite بازدید کنندگان سایت را از پروتکل HTTP به HTTPS به طور خودکار تغییر مسیر دهید. در این راهنما نمونه از این کد ها ارائه شده است.

در میزبانی های لینوکسی با استفاده از فایل htaccess. تغییر مسیر را انجام دهید؛ به طوری که میبایست کد زیر را در فایل htaccess. در شاخه اصلی میزبانی خود قرار دهید.

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

در میزبانی های ویندوزی با استفاده از فایل web.config تغییر مسیر را انجام دهید؛ به طوری که میبایست کد زیر را در فایل web.config در شاخه اصلی میزبانی خود قرار دهید.

<configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" /> </conditions> <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

و در صورتی که این تغییر مسیر در Sub domain باشد می بایست کد را بصورت زیر تغییر دهید.

<configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="off" /> <add input="{HTTP_HOST}" pattern="(.+)\.Domainmame\.com" > </conditions> <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 22 مهر 1397 11:10:01